תשתיות
 • שומות פיצויים בגין הפקעות מקרקעין
 • שומות פיצויים בגין הפקעות תת הקרקע
 • שומות פיצויים בגין פגיעה במחוברים
שומות
 • חוות דעת בגין ירידת ערך לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבנייה
איחוד וחלוקה
 • הכנה ובדיקה של טבלאות איזון
 • הגשת התנגדויות
 • חישוב תשלומי איזון
חבקין שמאים
 • שומות הערכת שווי שוק למגוון נכסים
 • נכסים פרטיים – דירות, נחלות, צמודי קרקע ועוד
 • נכסים מסחריים – משרדים, תחנות דלק, חנויות ועוד
 • נכסים ייחודיים – בארות מים, בריכות דגים, מאגרי מים ועוד
נחלות
 • עריכת שומות היטל השבחה
חקלאות
 • הערכות שווי למטעים, ירקות וגידולי שדה
 • נזקי שריפה, הצפה, ריסוס וכד'
 • שווי מבנים חקלאיים (רפתות, לולים, חממות, בתי רשת וכד')